Peperiksaan Pendidikan Moral Tingkatan 3

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 1

PENDIDIKAN MORAL

                TINGKATAN 3


 

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

MASA : 1 JAM

====================================================================

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi dua bahagian soalan.

2. Bahagian A terdiri daripada soalan aneka pilihan

Soalan 1 hingga 40

3. Bahagian B soalan subjektif

Soalan 41 hingga 50

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.

Jawapan:

 

1 

B 

2 

B 

3 

C 

4 

C 

5 

C 

6 

B 

7 

C 

8 

C 

9 

B 

10 

B 

11 

B 

12 

C 

13 

A 

14 

C 

15 

B 

16 

D 

17 

C 

18 

A 

19 

A 

20 

C 

21 

B 

22 

B 

23 

D 

24 

B 

25 

C 

26 

C 

27 

D 

28 

B 

29 

D 

30 

A 

31 

A 

32 

A 

33 

D 

34 

C 

35 

A 

36 

D 

37 

C 

38 

D 

39 

C 

40 

C 

 


 

 

41 

keikhlasan

42 

pegangan 

43 

amanah 

44 

bertanggungjawab 

45 

kesungguhan 

46 

cemerlang 

47 

produktiviti 

48 

kesejahteraan 

49 

konflik 

50 

hemah tinggi 

 


 


 


 

 

Pilih jawapan yang paling sesuai.


 

1    Semua perlakuan di bawah menunjukkan nilai bertanggungjawab, kecuali

A    seorang pengurus syarikat menyediakan laporan yang lengkap dan tanpa sebarang kesalahan.

B    para pelajar menghabiskan masa terluang di pusat-pusat siber.

C    juruterbang memeriksa keadaan kapal sebelum memulakan penerbangan.

D    cikgu memeriksa buku kerja pelajar dengan teliti.


 


 

2    Pilih kepentingan nilai toleransi.

I    Mewujudkan keamanan dalam masyarakat

II    Mengelakkan perselisihan faham

III    Mengelakkan pergaduhan

IV    Mencetuskan isu perkauman

A    I dan II        C    II,III dan IV

B    I,II dan III    D    Semua di atas


 


 

3     Setiap kelakuan di bawah menunjukkan nilai hemah tinggi, kecuali

A    Rosli bertutur secara sopan dan lemah lembut kepada semua orang, tidak kira yang tua atau yang muda.

B    Rafidah tidak menggunakan kata-kata kesat dalam pertuturannya.

C    Zunainah suka bermegah-megah apabila memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.

D    Yong Chai duduk dengan sopan di hadapan tetamu.


 


 


 


 

4


 

    


 


 

X dalam rajah di atas ialah

A    Melaksanakan tugas dengan baik

B    Sabar

C    Beradab sopan

D    Menjaga maruah diri.


 

5    


 


 

    


 


 

X ialah nilai

A    amanah    C bertanggungjawab    

B    harga diri    D hemah tinggi


 


 

6    Perkataan bertanggungjawab bermaksud

A    berani menghadapi sesuatu tugas yang diberikan.

B    kesanggupan untuk memikul sesuatu tugas dengan sempurna

C    perasaan bangga apabila diberi kepercayaan melakukan sesuatu tugas.

D    ketabahan dalam menyiapkan sesuatu tugas


 

7 Mengapakah sikap bertanggungjawab perlu dipraktikkan oleh setiap individu?

A    mudah mengambil hati majikan

B    dapat mewujudkan masyarakat yang

suka bersaing.

C    dapat melakukan sesuatu tugas

dengan sempurna.

D    dapat mengurangkan kos

Perbelanjaan.


 

8    Apakah nilai yang perlu menjadi pegangan setiap kakitangan kerajaan terhadap piagam pelanggan yang dipamerkan di pejabat?

A    Rasional

B    Keadilan

C    Bertanggungjawab

D    Kesedaran


 

9    Yang berikut merupakan ciri-ciri budaya cemerlang kecuali

A    sentiasa berdaya saing

B    mementingkan kuantiti daripada

kualiti

C    mempunyai wawasan untuk

mencapai kecermerlangan

D    mengamalkan etika dan moral di

dalam sesebuah organisasi.


 

10    Mesin fotostat telah rosak ketika digunakan oleh Aiman. Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Aiman?

A    Meninggalkan mesin fotostat begitu

sahaja.

B    Melaporkan kerosakan kepada

bahagian pengurusan.

C    Mencuba membaiki kerosakan

tersebut.

D    Menuduh orang lain yang

merosakkan mesin tersebut.


 

11    Apakah kepentingan sikap berhemah tinggi dalam pergaulan seharian?

A    dapat mempamerkan kebaikan diri

B    dapat mengelakkan perselisihan

faham

C    mudah menerima simpati daripada

orang lain

D    meningkatkan kebolehan diri

individu.

12    Antara berikut, perlakuan yang manakah bukan menggambarkan nilai hemah tinggi?

A    mengakui kesalahan yang telah

    dilakukan.

B    tidak bersangka buruk terhadap

orang lain

C    berasa malu apabila menerima

teguran

D    bersedia memperbaiki kelemahan

diri.


 

13    Nilai hemah tinggi merupakan kompenan kesopanan dan kesusilaan yang terkandung dalam prinsip

A    Rukun Negara

B    Piagam Negara

C    Rang Undang-Undang

D    Perlembagaan Negara


 

14    Dalam suatu mesyuarat, Kavitha telah ditegur oleh majikannya di hadapan rakan-rakannya yang lain. Kavitha sepatutnya

I    tidak bertegur dengan majikannya

II    menerima teguran itu dengan hati

yang terbuka.

III    berusaha memperbaiki dirinya.

IV    tidak mengendahkan teguran

tersebut.

A    I dan II        C    II dan III

B    I dan IV    D    III dan IV


 

15    Amalan berhemah tinggi ketika menerima kritikan mencerminkan perkara berikut, kecuali

A    kebaikan hati    

B    kehebatan diri

C    kerendahan hati

D    kemuliaan peribadi


 

16    Individu yang mengamalkan sikap toleransi akan

I    mengambil peluang untuk mencari

kesalahan orang lain.

II    enggan memahami masalah yang

dihadapi oleh orang lain.

III    sentiasa mengawal tingkah laku dan

emosi.

IV    mengelakkan diri dalam sebarang

pertelingkahan.

A    I dan II        B    I dan IV

C    II dan III    D    III dan IV


 

17    Antara berikut, pernyataan yang manakah tidak menerangkan nilai toleransi?

A    bersedia memaafkan orang lain

B    menghormati hak orang lain

C    memberi bantuan kepada saudara-

mara sahaja

D    menerima teguran atau pandangan

orang lain


 

18    Yang berikut merupakan ciri-ciri toleransi ketika menyelesaikan sesuatu masalah?

I    menghormati pendapat orang lain

II    sentiasa berpandangan positif

III    sentiasa bersaing untuk

    mengeluarkan pendapat yang terbaik

IV    saling menyalahkan antara satu

dengan yang lain

A    I dan II        C    II dan III

B    I dan IV    D    III dan IV


 

19    Perbuatan yang manakah tidak menggambarkan nilai toleransi?

A    Aizad sentiasa mencurigai kawannya yang pernah melakukan kesalahan

B    Daniel sentiasa mengawal emosinya ketika menyelesaikan sesuatu masalah

C    Trisha sentiasa bersabar apabila dikritik dan ditegur oleh rakannya

D    Dahlia sentiasa tenang apabila menghadapi masalah


 

20.    Sesuatu masalah atau konflik boleh diselesaikan dengan

A    berkongsi masalah dengan ramai

orang

B    membawa masalah tersebut ke

muka pengadilan

C    berbincang untuk mencari jalan

penyelesaian masalah

D    menggunakan kekerasan untuk

menyelesaikan masalah.


 

21. Apakah yang akan terjadi sekiranya alam sekitar tidak ditadbir dengan baik?

 1. Keseimbangan ekosistem akan terjejas
 2. Struktur tanah menjadi tidak seimbang
 3. Manusia akan hidup dalam keadaan tertekan
 4. Kebahagiaan manusia dan makhluk lain akan tergugat

A.     I, II dan III

B.     I, II dan IV

C.    I, III dan IV

D.     II, III dan IV


 

22. Mengapakah hutan perlu dipulihara?

 1. Kerana hutan merupakan kawasan tadahan air
 2. Kerana hutan menjadi tempat tinggal manusia
 3. Kerana hutan mampu memberikan pulangan yang lumayan
 4. Kerana hutan merupakan habitat flora dan fauna

A.     I dan II

B.     I dan IV

C.     II dan III

D.     III dan IV


 

23. Mengapakah kita perlu mengekalkan keindahan alam sekitar?

A.     Kerana alam sekitar mampu mempengaruhi kehidupan kita

B.     Kerana alam sekitar dapat menjamin kekayaan manusia

C.     Kerana alam sekitar menghasilkan kayu-kayan yang berharga

D.     Kerana alam sekitar merupakan khazanah yang sangat bernilai

24. Terdapat sesetengah pihak yang memburu hidupan liar semata-mata untuk

A.     Memperlihatkan kehebatan berburu

B.     Mendapatkan organ sebagai penawar penyakit

C.     Memuaskan nafsu berburu

D.    Menghapuskan spesies haiwan tersebut


 

25. Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri orang yang amanah?

A.     Sentiasa berpegang kepada janji

B.     Mengamalkan nilai membenci rasuah

C.     Menggunakan kuasa yang diberi dengan sewenang-wenangnya

D.     Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna


 

26. Yang berikut merupakan etika kerja yang perlu diamalkan, kecuali

A.     Meningkatkan kecekapan kerja

B.     Menekankan daya pengeluaran dan mutu yang tinggi

C.     Memberi keutamaan kepada kepentingan individu

D.     Menunjukkan kesetiaan kepada negara dan organisasi tempat bekerja


 

27. Apakah langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk mengelakkan penerokaan hutan sewenang-wenangnya?

A.     Mengharamkan pengusaha balak memasuki hutan

B.     Mewartakan kawasan hutan persendirian

C.     Memelihara lebih banyak haiwan liar

D.     Menguatkuasakan akta dan undang-undang yang lebih tegas


 

28. Apakah implikasi daripada sikap seseorang pekerja yang tidak amanah?

A.     Mengubah struktur pentadbiran sesebuah organisasi

B.     Menjejaskan produktiviti sesebuah organisasi

C.     Mempengaruhi pekerja yang lain

D.    Menimbulkan kemarahan pekerja lain


 

29. Berikut merupakan tindakan yang perlu ada dalam Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam, kecuali

A.     Memupuk nilai membenci rasuah

B.     Mematuhi sepenuhnya kod Etika Jabatan

C.     Bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk memerangi rasuah

D.     Melaporkan sebarang kegiatan jenayah kepada pihak polis


 

30. Pada pendapat anda, mengapakah terdapat pihak yang melakukan pembalakan secara haram?

 1. Ingin mengaut keuntungan semata-mata
 2. Menganggap alam sekitar hak individu
 3. Mengeksploitasi kazanah hutan yang bernilai
 4. Ingin menghapuskan hidupan liar

A.        I, II dan III

B.     I, II dan IV

C.     I, III dan IV

D.     II, III dan IV


 

31. Sikap amanah perlu dipupuk sejak kanak-kanak supaya

A.     Mereka tidak terpengaruh dengan budaya negatif

B.     Mereka dapat menaikkan imej keluarga

C.     Mereka sentiasa disanjung tinggi oleh masyarakat

D.     Mereka dapat berbangga dengan diri mereka


 

32. Apakah yang dimaksudkan dengan menjaga maruah diri?

A.     Menjaga nama baik diri dan keluarga

B.     Mempunyai keyakinan diri yang tinggi

C.     Menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang yang diceburi

D.     Melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan kemasyarakatan


 

33. Antara berikut, yang manakah bukan cara untuk meningkatkan harga diri?

A.    Mempunyai pegangan agama yang kukuh

B.     Menjalinkan hubungan mesra dengan anggota masyarakat

C.     Mempunyai nilai moral dan akhlak yang tinggi

D.     Membanding bezakan kelebihan yang ada pada diri dan orang lain


 

34. Yang berikut perlakuan individu yang mengamalkan gaya hidup sihat dari segi emosi, kecuali

A.    Berupaya menyelesaikan sesuatu masalah

B.     Sabar dan tabah ketika berhadapan dengan masalah

C.     Sering meletakkan kesalahan terhadap diri sendiri

D.     Sentiasa bersikap tenang dan sabar


 

35. Apakah kesan yang akan timbul sekiranya kita tidak mempunyai harga diri?

 1. Mudah terjebak dengan gejala negatif
 2. Dipandang serong oleh masyarakat
 3. Hilang pekerjaan dan sumber pendapatan
 4. Struktur keluarga tidak akan berkembang

A.     I dan II

B.     I dan IV

C.     II dan III

D.     III dan IV


 

36. Apakah kepentingan mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan sesuatu tugas?

A.    Mendapat pujian daripada pihak atasan

B.     Dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada diri

C.     Dapat mempamerkan nilai murni yang ada pada diri

D.     Meraih kepercayaan dan keyakinan daripada orang lain

37.Bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala negatif?

A.    Mencuba sesuatu yang baru

B.     Mempercayai orang yang baru dikenali

C.     Bijak memilih rakan sebaya

D.     Mengelakkan diri daripada bergaul

    dengan orang lain


 

38. Apakah peranan remaja untuk menangani gejala sosial?

 1. Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan
 2. Menjaga perlakuan diri di hadapan orang yang tidak dikenali
 3. Berpegang teguh kepada ajaran agama
 4. Menjauhkan diri daripada perlakuan negatif

A.     I dan II

B.     I dan IV

C.     II dan III

D.     III dan IV


 

39. Yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri toleransi?

A.     saling memahami

B.     saling menghormati

C.     mementingkan diri

D.     berfikiran terbuka


 

40. Apakah definisi nilai berdikari?

A.     tanggungjawab terhadap tugasan

B.     berbudi pekerti dan beradab sopan dalam pergaulan

C.     kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu dengan usaha sendiri

D.     menerima kritikan orang lain dengan

    fikiran terbuka


 

 

Soalan 41 hingga 50.


 

Isi tempat kosong dalam pernyataan di bawah dengan jawapan yang sesuai.


 

hemah tinggi            amanah        kesejahteraan            pegangan

cemerlang            konflik            bertanggungjawab        keikhlasan      produktiviti            kesungguhan


 

41    Seseorang pekerja mestilah menjaga imej syarikatnya dan mencurahkan bakti dengan penuh …………………………………….


 

42    Prinsip akhlak atau nilai moral perlu menjadi………………………………..dan garis panduan bagi seseorang semasa melakukan sesuatu pekerjaan.


 

43    Encik Samsudin seorang pekerja yang berpegang teguh pada etika kerja. Dia sama sekali

tidak melakukan sebarang perbuatan yang boleh menjatuhkan imej syarikat kewangan tempat dia bekerja. Dia ialah seorang yang ………………………………


 

44    Individu yang mengamalkan sikap amanah merupakan individu yang …………………………….


 

45    Nilai bertanggungjawab dapat memupuk sikap…………………………………… dalam pekerjaan.


 

46    Sikap bertanggungjawab penting untuk mewujudkan budaya kerja yang ……………………… bagi sesebuah organisasi.


 

47    Pekerja yang melakukan sesuuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dapat membantu meningkatkan …………………………… syarikat.


 

48    Sikap bertoleransi perlu diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat untuk mewujudkan …………………………………… hidup.


 

49    Sikap saling menghormati pendapat dan perasaan orang lain amat penting dalam penyelesaian sesuatu…………………………..


 

50    Pelajar yang mempunyai nilai……………………………….……. akan sentiasa menilai kelakuan diri dan cuba mengatasi kelemahan diri agar dirinya berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

    

4 comments:

 1. perkongsian yang sangat membantu.. harap-harap ramai lagi cikgu yang ikhlas seperti puan

  ReplyDelete
 2. Juz ex-teacher..heheh..cegu berpencen awal..

  ReplyDelete
 3. perkongsian yang sangat membantu, terima kasih

  ReplyDelete
 4. terima kasih... rujukan yang sangat bermakna.

  ReplyDelete